มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย ในการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2019


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา QS University Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ได้ทำการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิเอเชีย QS Asia University Rankings 2019 

และในการจัดอันดับครั้งนี้ มีเรื่องที่น่ายินดีที่มีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ติดอันดับเอเชียทั้งหมดกว่า 19 สถาบัน ซึ่งรายละเอียดผลการจัดอันดับ มีดังนี้ 

TOP 10 มหาวิทยาลัยของเอเชีย 

อันดับ 1 National University of Singapore (NUS) 
อันดับ 2  The University of Hong Kong 
อันดับ 3 Nanyang Technological University, Singapore และ Tsinghua University (อันดับร่วม) 
อันดับ 5 Peking University
อันดับ 6 Fudan University
อันดับ 7 The Hong Kong University of Science and Technology
อันดับ 8 KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology
อันดับ 9 The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
อันดับ 10 Seoul National University

 

TOP 19 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 44 ของเอเชีย)


มหาวิทยาลัยมหิดล (52) 


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (96) 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (108) 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (130) 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (148)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (153)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (156)


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (251-260)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (291-300)


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (301-350) 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (351-400) 


มหาวิทยาลัยนเรศวร  (351-400) 


มหาวิทยาลัยศิลปากร  (351-400) 


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (401-450) 


มหาวิทยาลัยบูรพา  (401-450) 


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (401-450) 


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (401-450) 


มหาวิทยาลัยหอการค้า (451-500) 


ตัวชี้วัด (Indicators) และ ค่าน้ำหนัก (Weightings) ในการจัดอันดับครั้งนี้ ประกอบด้วย
1  | ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 30% (Academic reputation)
2  | ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 20% (Employer Reputation) 
3  | สัดส่วนอาจารย์/บุคลากรต่อนักศึกษา 10% (Faculty Student ratio) 
4  | เครือข่ายผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 10% (International Research Network) 
5  | สัดส่วนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิง 10% (Citations per Paper) 
6  | สัดส่วนงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์  5% (Papers per faculty)
7  | บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 5% (Staff with PhD) 
8  | สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ  2.5% (Proportion of international faculty) 
9  | สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ  2.5% (Proportion of international students) 
10  | สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน  2.5% (Proportion of inbound exchange students)  
11  | สัดส่วนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  2.5% (Proportion of outbound exchange students)  

(ปีนี้การจัดอันดับ QS Asia University Rankings ได้เพิ่มตัวชี้วัดจากปีก่อนอีก 1 อย่าง คือ International Research Network โดยการใช้ข้อมูลจากการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศในฐานข้อมูล Scopus)ที่มา :  www.topuniversities.com