10 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลก จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2018
วันนี้ 6 กันยายน 2560 ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004
 
โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้ Times Higher Education มีการจัดอันดับมากถึง 1,000 อันดับ (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 980 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก) จากทั้งหมด 77 ประเทศทั่วโลก
 
10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ได้แก่
 

มหาวิทยาลัยของไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018(Times Higher Education World University Rankings 2018) คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีที่ผ่านมา ติดอันดับ 9 มหาวิทยาลัย ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่
 


อันดับ 501-600
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
 
อันดับ 601-800
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology
 
อันดับ 801–1000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University
 
อันดับ 1001+
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
 
 
เกณฑ์การจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้นขอบคุณข้อมูลจาก : Times Higher Education World University Rankings