16 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก จาก Times Higher Education World University Rankings 2020
วันที่ 12 กันยายน 2562 ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2020 (Times Higher Education World University Rankings 2020) ซึ่งนับเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004
 
โดยในปีนี้ Times Higher Education ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เกือบ 1,400 แห่งใน 92 ประเทศทั่วโลกซึ่งถือเป็นอันดับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน
 

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 1. University of Oxford
 2. California Institute of Technology
 3. University of Cambridge
 4. Stanford University
 5. Massachusetts Institute of Technology
 6. Princeton University
 7. Harvard University
 8. Yale University
 9. University of Chicago
 10. Imperial College London
 

 

มหาวิทยาลัยไทย

ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2020 (Times Higher Education World University Rankings 2020) คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีที่ผ่านมา ติดอันดับ 14 มหาวิทยาลัย ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ติดอันดับ 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่

อันดับที่ 601–800 ของโลก

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

อันดับที่ 1001+ ของโลก

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
 

เกณฑ์การจัดอันดับ (methodology)

เกณฑ์ในการจัดอันดับของ Times Higher Education ประจำปี 2020 (Times Higher Education World University Rankings 2020) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น


ข้อมูลจาก : www.timeshighereducation.com