The Most Popular Universities in Thailand การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com)

ปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ทาง Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล

UploadImage

    อีกทั้ง Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand
โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ

2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน 
เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์

3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. ก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ร่วมโหวตได้ถึง 31 ธค 2564 โหวต ที่นี่ >>  thaitopu.com/vote2021