จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

Thailand Education Ranking (TER)

     เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563  (สำรวจทางออนไลน์) ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 
2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้...

มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยมที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

หลักสูตรนานาชาติที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

 หลักสูตรวิทยาการคอมฯ ไอที เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ การบัญชี ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 หลักสูตรอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 


 

หลักสูตรการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรมที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด


 

หลักสูตรนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

หลักสูตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การอาหาร ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

หลักสูตรดิจิทัลมีเดีย ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

 

ประจำปี

2023 2022 2021 2020