จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

Thailand Education Ranking (TER)

 

     เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ทั่วประเทศ เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี) 

2. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3.เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช วิศวกรรมศาสตร์  ไอที บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้...
มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
UploadImage

มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
 
หลักสูตรศิลปะการแสดง/การแสดงและการกำกับการแสดง/สื่อการแสดงร่วมสมัย/การละคร ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
UploadImage
UploadImage

UploadImage
 
 
หลักสูตรแพทยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
 

ประจำปี

2023 2022 2021 2020