จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

Thailand Education Ranking (TER)

     เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 
2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้...
มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด


UploadImage
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
 
มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage

ผลการสำรวจในสาขาหรือหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้...
การท่องเที่ยว การโรงแรม ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
การบัญชี ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage


UploadImageUploadImage
 
เกษตรศาสตร์ เทคโนฯการเกษตร  ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImageUploadImage

ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ดนตรีดุริยางค์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ดิจิทัลมีเดีย ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ทันตแพทยศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImage

เทคโนโลยีการอาหาร  อุตสาหกรรมการอาหาร ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ธุรกิจการบิน ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

นิติศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

นิเทศศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

พยาบาลศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

แพทยศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImage

เภสัชศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImage

รัฐศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

โลจิสติกส์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

วิทยาศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

วิทยาศาสตร์การกีฬา ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

วิศวกรรมศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ศิลปกรรมศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ศิลปะการแสดง ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

เศรษฐศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

สหวิทยาการ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

สหเวชศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

สังคมศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

สัตวแพทยศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImage

สาธารณสุขศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

หลักสูตรอินเตอร์ นานาชาติ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์  ภาษาศาสตร์ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

 
 

ประจำปี

2023 2022 2021 2020