จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

The Times Higher Education World University Ranking (THE) 2022

อันดับปี 2022 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2021
601–800 มหาวิทยาลัยมหิดล 130
601–800 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 187
801–1000 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 194
801–1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 201–250
1001–1200 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 351–400
1201+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 351–400
1201+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 351–400
1201+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 351–400
1201+ มหาวิทยาลัยบูรพา 401+
1201+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 401+
1201+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 401+
1201+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 401+
1201+ มหาวิทยาลัยนเรศวร 401+
1201+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 401+
1201+ มหาวิทยาลัยศิลปากร 401+
1201+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 401+
1201+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 401+