จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2013

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%), ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%), สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%), จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%), อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%) และอัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดของ QS World University Ranking 2013/14 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

นอกจากนี้ QS World University Ranking ยังมีการจัดอันดับแยกตามกลุ่มคณะ/สาขา โดยใช้ตัวชีวัดเดียวกันอีกด้วย

ภาพรวมปี 2013

อันดับปี 2013 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2012
239 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283 มหาวิทยาลัยมหิดล
551 - 600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
601 - 650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
651 - 700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
700+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
700+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
700+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

English Languages & Literature

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 101 - 150
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 151 - 200

Modern Languages

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 101 - 150

Engineering & Technology

Chemical Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100

Civil & Structural Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 101 - 150

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151-200

Life Sciences & Medicine

Agriculture & Forestry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 51 - 100
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 101 - 150

Biological Science

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 151 - 200

Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 101 - 150
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200

Pharmacy & Pharmacology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 51 - 100
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Natural Sciences

Chemistry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Environmental Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Social Sciences & Management

Communication & Media Studies

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200