จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2015

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%), ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%), สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%), จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%), อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%) และอัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดของ QS World University Ranking 2015/2016 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

โดยในปี 2015 นี้ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ล้วนถูกจัดอันดับให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ QS World University Ranking ยังมีการจัดอันดับแยกตามกลุ่มคณะ/สาขา โดยใช้ตัวชีวัดเดียวกันอีกด้วย

ภาพรวมปี 2015

อันดับปี 2015 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2014
243 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 243
257 มหาวิทยาลัยมหิดล 257
501-550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 501 - 550
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601 - 650
651-700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 651 - 700

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Art & Humanities

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

English Languages & Literature

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

History

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Linguistics

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Modern Languages

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 201 - 250
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 251 - 300
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 251 - 300

Philosophy

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Engineering & Technology

Computer Science & Information Systems

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 201 - 250
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 301 - 400

Chemical Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100

Electrical & Electronic Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 251 - 300
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 251 - 300
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 251 - 300

Civil & Structural Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 151 - 200
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200

Architecture&Built Environment

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100

Life Sciences & Medicine

Agriculture & Forestry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 39
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 51 - 100
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 151 - 200

Biological Science

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 151 - 200
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 301 - 400
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 301 - 400

Dentistry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 51 - 100
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 151 - 200
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 301 - 400
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 301 - 400

Pharmacy & Pharmacology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 101 - 150

Psychology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Veterinary Science

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Natural Sciences

Chemistry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 301 - 400

Earth & Marine Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Environmental Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 151 - 200

Geography

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Materials Science

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101-150

Mathematics

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 301 - 400

Physics & Astronomy

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 301 - 400

Social Sciences & Management

Accounting & Finance

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 151 - 200

Business & Management Studies

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Communication & Media Studies

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Development Studies

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Economics & Econometrics

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Education

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Law

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Politics & International Studies

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Sociology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS

Statistics & Operational Research

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS