จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2021

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ

การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ 

ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%)

ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%)

สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%)

จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%)

อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%)

อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

ภาพรวมปี 2021

อันดับปี 2021 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2020
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 247
252 มหาวิทยาลัยมหิดล 314
561-570 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
601-650 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 601-650
801-1000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 801-1000
1001+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1001+
1001+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Art & Humanities

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 242
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450

Engineering & Technology

Engineering & Technology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 244
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 451-500
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 451-500

Life Sciences & Medicine

Life Sciences & Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 142
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 299
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 385
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 401-450

Natural Sciences

Physics & Astronomy

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 284

Social Sciences & Management

Social Sciences & Management

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 202
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 369
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450
4 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 451-500