จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2014

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%), ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%), สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%), จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%), อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%) และอัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดของ QS World University Ranking 2014/15 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

โดยในปี 2014 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดอันดับให่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ จาก อันดับที่ 283 เป็น 257 เพิ่งขึ้น 26 อันดับ และ ช่วงอันดับที่ 551 - 600 เป็น 501 - 550 ตามลำดับ ในขณะที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีอันดับลดลงจากปีที่ผ่านมา คือ อันดับที่ 239 เป็น 243 ลดลง 4 อันดับ

นอกจากนี้ QS World University Ranking ยังมีการจัดอันดับแยกตามกลุ่มคณะ/สาขา โดยใช้ตัวชีวัดเดียวกันอีกด้วย

ภาพรวมปี 2014

อันดับปี 2014 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2013
243 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 239
257 มหาวิทยาลัยมหิดล 283
501 - 550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551 - 600
601 - 650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601 - 650
651 - 700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 651 - 700
701+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 700+
701+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 700+
701+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 700+

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Modern Languages

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200

Engineering & Technology

Chemical Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 - 100

Electrical & Electronic Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200

Civil & Structural Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 101 - 150

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Life Sciences & Medicine

Agriculture & Forestry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 48
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 101 - 150
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 101 - 150

Biological Science

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 101 - 150
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Pharmacy & Pharmacology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 49
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Natural Sciences

Chemistry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Environmental Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101 - 150

Social Sciences & Management

Communication & Media Studies

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 151 - 200