จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2020

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ

การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ 

ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%)

ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%)

สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%)

จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%)

อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%)

อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

ภาพรวมปี 2020

อันดับปี 2020 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2019
247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 271
314 มหาวิทยาลัยมหิดล 380
601-650 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 651-700
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
801-1000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 801-1000
1001+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Art & Humanities

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 215
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 451-500
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 451-500

Engineering & Technology

Engineering & Technology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 227
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 370
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 451-500

Life Sciences & Medicine

Agriculture & Forestry

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 51-100
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 101-150
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 101-150
4 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 201-250
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 201-250

Life Sciences & Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 143
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 282
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 401-450
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 451-500

Natural Sciences

Natural Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 266
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 451-500

Social Sciences & Management

Social Sciences & Management

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 192
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 305
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 451-500