จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2019

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ

การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ 

ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%)

ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%)

สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%)

จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%)

อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%)

อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

ภาพรวมปี 2019

อันดับปี 2019 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2018
271 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 245
380 มหาวิทยาลัยมหิดล 334
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
651-700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551-600
801-1000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 751-800
801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 801-1000

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Art & Humanities

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 253
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4511-500

Engineering & Technology

Engineering & Technology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 191
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 336
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 451-500

Life Sciences & Medicine

Life Sciences & Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 148
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 267
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 401-450
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 451-500

Natural Sciences

Natural Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 274

Social Sciences & Management

Social Sciences & Management

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 194
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 343
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 376
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 400
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 451-500