จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2018

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ

การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ 

ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%)

ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%)

สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%)

จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%)

อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%)

อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

ภาพรวมปี 2018

อันดับปี 2018 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2017
245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 252
334 มหาวิทยาลัยมหิดล 283
551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551-600
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
751-800 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 701-916
801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 701-916
801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 701-916
801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 701-916

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Art & Humanities

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 197
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 376
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 392

Engineering & Technology

Engineering & Technology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 140
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 251
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 388
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 451-500
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 451-500

Life Sciences & Medicine

Life Sciences & Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 122
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 215
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 369
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 451-500
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 451-500

Natural Sciences

Natural Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 266

Social Sciences & Management

Social Sciences & Management

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 139
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 252
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 335
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 346
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 396