จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2023

ภาพรวมปี 2023

อันดับปี 2023 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2022
211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 215
=382 มหาวิทยาลัยมหิดล 255
=571 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 601-650
=600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
751-760 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 801-1000
901-950 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 801-1000
951-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 801-1000
951-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000
1201-1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1201-1400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1001-1200

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Engineering & Technology

Life Sciences & Medicine

Natural Sciences

Social Sciences & Management