จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2022

ภาพรวมปี 2022

อันดับปี 2022 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2021
215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 208
255 มหาวิทยาลัยมหิดล 252
601-650 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 601-650
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 561-570
801-1000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000
801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 801-1000
1001-1200 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1001+
1201+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1001+

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Engineering & Technology

Life Sciences & Medicine

Natural Sciences

Social Sciences & Management