จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2017

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ

การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ 

ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%)

ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%)

สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%)

จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%)

อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%)

อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

 

ภาพรวมปี 2017

อันดับปี 2017 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2016
252 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 253
283 มหาวิทยาลัยมหิดล 295
551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551-600
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
701-916 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 651-700
701-916 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
701-916 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
701-916 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Art & Humanities

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 210
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 401-450

Engineering & Technology

Engineering & Technology

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 147
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 269
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 401-450
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 451-500
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 451-500

Life Sciences & Medicine

Life Sciences & Medicine

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 115
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 203
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 371
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 451-500
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 451-500

Natural Sciences

Natural Sciences

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 258

Social Sciences & Management

Social Sciences & Management

อันดับ มหาวิทยาลัย อันดับ QS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 159
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 297
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 380
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 399
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 451-500