จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย

QS World University Rankings 2016

การจัดอันดับของ QS World University Ranking มีการออกแบบมาเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ

การวิจัย, การสอน, การจ้างงาน และความเป็นสากล โดยกำหนดตัวชี้วัด 6 ตัว ที่จะให้น้ำหนักแตกต่างกันออกไปในการนำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ 

ชื้อเสียงด้านการวิจัย (40%)

ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (10%)

สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา (20%)

จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง (20%)

อัตราส่วนของอาจารย์ต่างชาติ (5%)

อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ (5%)

ภาพรวมปี 2016

อันดับปี 2016 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2015
253 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 243
295 มหาวิทยาลัยมหิดล 257
551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 501-550
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650
651-700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 651-700

อันดับแยกตามสาขา

Art & Humanities

Engineering & Technology

Life Sciences & Medicine

Natural Sciences

Social Sciences & Management