จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2009

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2009 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2008
592 มหาวิทยาลัยมหิดล
608 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
619 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
666 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
669 มหาวิทยาลัยนเรศวร
682 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
689 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
706 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
711 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
724 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
735 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
764 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง