จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2020

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2020 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2019
554 มหาวิทยาลัยมหิดล 522
572 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 534
696 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 662
699 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 662
701 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 656
709 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 672
733 มหาวิทยาลัยศิลปากร 705
734 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 700
749 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 690
752 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 696
752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 697
754 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 702
764 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 761
764 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 721
768 มหาวิทยาลัยนเรศวร 735
777 มหาวิทยาลัยพะเยา
781 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 757
793 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 755
794 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 765
802 มหาวิทยาลัยรังสิต 758
804 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 758
807 มหาวิทยาลัยบูรพา 779
820 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 831