จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2016

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2016 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2015
450 มหาวิทยาลัยมหิดล 463
475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 481
538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 533
547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551
552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 553
560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 572
574 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 589
582 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 589
610 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 593
617 มหาวิทยาลัยศิลปากร 606
620 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 601
629 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 608
632 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 648
634 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 596
636 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 614
645 มหาวิทยาลัยนเรศวร 631
677 มหาวิทยาลัยรังสิต 670