จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2017

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2017 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2016
439 มหาวิทยาลัยมหิดล 450
456 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 475
538 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 547
549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 552
562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 582
567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 560
573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 538
589 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 629
592 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 574
597 มหาวิทยาลัยศิลปากร 617
613 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 620
622 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 634
624 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 610
625 มหาวิทยาลัยนเรศวร 645
633 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 636
649 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 632
657 มหาวิทยาลัยบูรพา