จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2010

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2010 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2009
588 มหาวิทยาลัยมหิดล 592
590 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 608
633 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 619
659 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 666
670 มหาวิทยาลัยนเรศวร 669
674 มหาวิทยาลัยศิลปากร
677 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 682
698 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 689
708 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 706
710 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 724
717 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 711
723 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 735
744 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 764
784 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม