จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2014

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2014 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2013
466 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 487
478 มหาวิทยาลัยมหิดล 496
541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 577
555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 595
561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 576
574 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 606
574 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 619
590 มหาวิทยาลัยศิลปากร 633
593 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 601
594 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 602
601 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 627
608 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 627
609 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 635
612 มหาวิทยาลัยนเรศวร 629
614 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 644
648 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 678