จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2011

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2011 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2010
564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 590
571 มหาวิทยาลัยมหิดล 588
620 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 633
626 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 659
656 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 677
658 มหาวิทยาลัยนเรศวร 670
666 มหาวิทยาลัยศิลปากร 674
682 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 710
693 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 723
693 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 708
693 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 698
696 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 717
698 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
705 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 744
785 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 784