จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2018

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2018 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2017
467 มหาวิทยาลัยมหิดล 439
531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 456
596 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 573
612 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 567
614 มหาวิทยาลัยศิลปากร 597
616 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 538
619 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 549
620 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 562
639 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 589
650 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 592
653 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
654 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 613
664 มหาวิทยาลัยนเรศวร 625
666 มหาวิทยาลัยรังสิต
668 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 622
675 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 624
684 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 633
694 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
710 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 649
714 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
724 มหาวิทยาลัยบูรพา 657
756 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา