จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2013

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2013 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2012
487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 522
496 มหาวิทยาลัยมหิดล 532
576 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 626
577 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 609
595 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 644
601 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 624
602 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 652
606 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 653
619 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 672
627 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 670
629 มหาวิทยาลัยนเรศวร 638
633 มหาวิทยาลัยศิลปากร 651
635 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 676
644 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 680
678 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 727