จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2015

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2015 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2014
463 มหาวิทยาลัยมหิดล 478
481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 466
533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 541
551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 561
553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 555
572 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 574
589 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 594
589 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 574
593 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 593
596 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601
601 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 608
606 มหาวิทยาลัยศิลปากร 590
608 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 614
614 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 609
631 มหาวิทยาลัยนเรศวร 612
648 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 648
670 มหาวิทยาลัยรังสิต