จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2019

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2019 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2018
522 มหาวิทยาลัยมหิดล 467
534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 531
656 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 620
662 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 612
662 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 616
672 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 619
690 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 639
696 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 714
697 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 654
700 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 650
702 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 596
705 มหาวิทยาลัยศิลปากร 614
721 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 668
735 มหาวิทยาลัยนเรศวร 664
755 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 675
757 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 710
758 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 694
758 มหาวิทยาลัยรังสิต 666
761 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 653
765 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 684
779 มหาวิทยาลัยบูรพา 724
831 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 756