จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

SCImago Institutions Ranking (SIR) 2012

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus 

อันดับปี 2012 มหาวิทยาลัย อันดับปี 2011
522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 564
532 มหาวิทยาลัยมหิดล 571
609 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 626
624 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 620
626 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 656
638 มหาวิทยาลัยนเรศวร 658
644 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 682
651 มหาวิทยาลัยศิลปากร 666
652 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 693
653 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 693
670 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 696
672 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 693
676 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 705
680 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 698
727 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 785